بررسی امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

بررسی امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

دریافت

بررسی امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل بررسی امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

89
فرمت فایل

docx
حجم فایل

4.244 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

115

16,500 تومان
 بررسی امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل دارای115صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته مهندسی خودرو گرایش سیستم محركه خودرو چکیده  جداسازی ذرات معلق در گازها به ویژه هوا، مورد توجه اغلب صنایع از جمله صنایع خودرو سازی، هسته ای، کارخانجات سیمان و نیز علوم زیست محیطی می باشد. برای کاهش آلودگی دو روش عمده وجود دارد: الف) کاهش تولید آلاینده ها ب) جلوگیری از انتشار آلاینده ها در محیط. در این تحقیق جداسازی دوده از گازهای خروجی اگزوز موتورهای دیزل مورد بررسی قرار می گیرد.  دو مبحث بنیادی در این تحقیق عبارتند از: الف) بررسی خصوصیات ذرات آلاینده خروجی از اگزوز. ب) بررسی امكان سنجی استفاده از امواج آكوستیكی برای حذف ذرات معلق در گازهای خروجی اگزوز موتور های دیزل  نتایج حاصله از این بررسی نشان می دهد که ذرات آلاینده دارای قطر تقریبی  10-01/0میکرون با حداکثر تجمع جرمی در محدوده کمتر از 4/0 میکرون می باشند. بدین منظور، مدل سازی عددی در مورد انباشت اکوستیکی برای بدست آوردن پارامترهای آزمایش و تاثیر این پارامترها در شبیه سازی و نتایج آزمایش انجام شد. نتایج آزمایشگاهی حاصله نشان می دهد كه از امواج آكوستیكی برای جداسازی ذرات گازهای خروجی اگزوز با بازده بالا می توان استفاده كرد. سیستم فیلتراسیون آكوستیكی برای ذرات بزرگتر از 0.2 میكرون و برای دبی عبوری کوچکتر از 30 لیتر بر دقیقه، در گستره توان صوتی اعمالی  30 وات، کارآیی دستگاه نشست دهنده بیشتر از 95 درصد می باشد. برای دبی 50 لیتر بر دقیقه با توان صوتی 30 وات بازده 45% می باشد كه برای افزایش بازده فیلتراسیون در دبی های بالاتر، میتوان از چند سیستم به صورت موازی استفاده نمود.                 فهرست مطالب عنوان                                                                                                                         صفحه 1-فصل اول: مقدمه…………………………… 1 2- فصل دوم: مروری بر ادبیات و اصول و مبانی نظری.. 4 2-1 مقدمه…………………………………. 5 2-2 سیستم جدا ساز ذرات معلق در گازها…………. 8 2-2-1 صافی های کیسه ای……………………… 8 2-2-2 ته نشین کننده های ثقلی………………… 8 2-2-3 شوینده ها……………………………. 9 2-2-4 سیکلونها…………………………….. 9 2-2-5 نشست دهنده الکتروستاتیک……………….. 9 2-3 زمینه تاریخی…………………………… 10 2-4  مكانیزمهای انباشت آكوستیك………………. 11 2-4-1 فعل و انفعالات اورتوكینتیك……………… 11 2-4-2 فعل و انفعالات هیدرودینامیك…………….. 17 2-4-3 واكنشهای آشفتگی آكوستیك……………….. 20 2-4-4 روان سازی آكوستیك…………………….. 19 2-4-5 توده آكوستیك…………………………. 23 2-5 مدلهای شبیه سازی فعلی…………………… 24 2-5-1 مدل وولك…………………………….. 24 2-5-2 مدل شو………………………………. 25 2-5-3  مدل تیواری………………………….. 25 2-6 مدل سانگ………………………………. 25 3-فصل سوم: روشها و تجهیزات……………………. 27 3-1 مقدمه…………………………………. 28 3-2 روش شبیه سازی انباشت آكوستیك…………….. 28 3-2-1 فرضیات انجام شده در مدل سازی…………… 28 3-2-2 الگورِیتم مدل سازی…………………….. 29 3-3  سیستم آزمایشگاهی فیلتراسیون آكوستیكی…….. 30 3-3-1 سیستم آزمایشگاهی اندازه گیری توزیع اندازه ذرات………………………………………. 30 3-3-2 آزمایشات مربوط به دستگاه نشت دهنده آکوستیکی 33 3-3-3 مواد مورد استفاده…………………….. 41 3-4 كالیبراسیون وسایل آزمایشگاهی ……………. 43 4- فصل چهارم: نتایج و تفسیر آنها…………….. 45 4-1 مقدمه…………………………………. 46 4-2 نتایج آزمایشگاهی……………………….. 47  4-2-1  اندازه گیری توزیع اندازه و غلظت کلی ذرات  خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی………………. 46  4-3 آزمایشات مربوط به دستگاه نشست دهنده آکوستیکی 49 4-3-1 آزمایش بدست آوردن فرکانس های بحرانی…….. 49 4-3-2 رسم پروفیل فشار آکوستیکی در طول لوله……. 52 4-3-3 اعمال امواج آکوستیکی بر روی جریان ایروسل… 55 4-3-3-1 اعمال امواج آکوستیکی برروی ذرات درحالت بدون دبی و ساکن………………………………………. 55 4-3-3-2 اعمال امواج بر روی جریان ایروسل………. 62 4-4 بررسی تأثیر عوامل موثر در بازده فیلترهای آکوستیکی          در خروجی موتور های دیزل…………….. 67 4-4-1 بررسی تأثیر دبی عبوری از محفظه…………. 65 4-4-2  بررسی اثر توان اعمالی امواج…………… 72 4-4-3 بررسی تاثیر دما و فشار………………… 75 4-4-4  تأثیرات فركانس صدا…………………… 77 4-4-5 اثر اندازه ذرات………………………. 77 5- فصل پنجم……………………………….. 79 فهرست مراجع……………………………….. 83 ضمیمه 1…………………………………… 85 ضمیمه 2…………………………………… 88 ضمیمه 3…………………………………… 95     فهرست نمودارها   شکل 2-1- حجم انباشت آكوستیك……………………. 12 شکل 2-2- حجم واقعی انباشت آكوستیكی……………… 14 شكل 2-3- مكانیزم های آشفتگی……………………. 20 شكل 2-4- شكل موج سرعت آكوستیك درشدت بالا…………. 22   شكل 3-1- دستگاه برخورد دهنده چند مرحله ای……….. 31 شكل 3-2- سیستم حذف ذرات بزرگ…………………… 32 شكل 3-3- دستگاه شمارنده ذرات…………………… 33 شكل 3-4- منبع امواج آکوستیکی…………………… 34 شكل 3-5- دستگاه منبع ایجاد سیگنال………………. 35 شكل 3-6- دستگاه Amplifier……………………….. 36 شکل 3-7- دستگاه فرکانس متر…………………….. 36 شكل 3-8- بلندگو و horn…………………………. 37 شكل 3-9- صفحه بازتاب كننده امواج و لوله فلزی برای خروج گازها……………………………………………. 38 شكل 3-10- فشار سنج دیجیتالی……………………. 38 شكل 3-11- دستگاه تولید کننده ایروسل تک توزیعی……. 39 شكل 3-12- دستگاه مولد ایروسل چند توزیعی…………. 40 شكل 3-13- دبی سنج…………………………….. 41 شكل 3-14- توزیع اندازه ذرات خروجی از دستگاه تولید كننده ایروسل……………………………………………. 43   شكل 4-1- توزیع جرمی ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی……………………………….. 46 شكل 4-2-  درصد جرمی توزیع ذرات كوچكتر از 10 میكرون خروجی از اگزوز موتورهای دیزلی……………………………….. 46 شكل 4-3- توزیع فشار آكوستیكی در cm10 از بالای لوله…. 49 شكل 4-4- توزیع فشار آكوستیكی در cm17 از بالای لوله…. 49 شكل 4-5- توزیع فشار آكوستیكی در cm150 از بالای لوله… 50 شكل 4-6- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 200 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار…………………………….. 51 شكل 4-7- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 650 (Hz) بر اساس مینیمم فشار……………………………… 51 شكل 4-8- مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی برای فركانس 830 (Hz) بر اساس ماكزیمم فشار…………………………….. 52 شكل 4-9- setup استفاده شده در حالت بدون جریان…….. 54 شكل 4-10-  تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 200……………………………………………. 56 شكل 4-11- محل نقاطی كه در آن ایروسل ها به دیواره چسبیده اند 57 شكل 4-12- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 650 ……………………………………………. 58 شكل 4-13- تست نشست آكوستیكی برای حالت بدون دبی و فركانسHz 830 ……………………………………………. 59 شكل 4-14- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=250 L/h               61 شكل 4-15- تست نشست آكوستیكی برای حالت  Q=250 L/hourو فركانسHz 830 ……………………………………………. 62 شكل 4-16- setup استفاده شده برای اعمال امواج بر روی جریان (Q=27.8 L/min)……………………………………….. 63 شكل 4-17- تست نشست آكوستیكی برای حالت  Q=27.8 L/minو فركانسHz 830 ……………………………………………. 64 شكل 4-18- setup استفاده شده برای استفاده از ذرات توزیع اندازه مختلف و استفاده از دستگاه شمارنده ذرات………….. 66 شكل 4-19- تاثیر دبی جریان بر بازده فیلتراسیون……. 68 شكل 4-20- تاثیر زمان اعمال جریان بر  اندازه ذرات در مدل سازی عددی                                                     69 شكل 4-21- بررسی تاثیر زمان اعمال امواج در توزیع اندازه ذرات و مقایسه بین نتایج مدل سازی عددی و نتایج آزمایشگاهی در فركانس 200 Hz در حالت لوله سر بسته……………………….. 70 شكل 4-22- تاثیر توان الكتریكی امواج بر بازده فیلتراسیون    72 شكل 4-23- تاثیر دما در نرخ انباشت آكوستیكی………. 74 شكل 4-24- تاثیر فشار گاز در نرخ انباشت آكوستیكی….. 75 شكل 4-25- تاثیر اندازه ذرات در انباشت آكوستیكی…… 76     فهرست جداول   جدول 4-1- فرکانس های بحرانی……………………. 48 جدول 4-2- توزیع فشار آكوستیكی در فركانس های مختلف… 48 جدول 4-3- بررسی اثر دبی در بازده فیلتراسیون……… 67 جدول 4-4- بررسی اثر توان صوتی در بازده فیلتراسیون… 71    لیست علائم   up            سرعت ذره در میدان آكوستیك η        فاكتور گاز برد (entrainment factor) ω        فركانس زاویه ای آكوستیك t        زمان φ        تعویق فازی حركت ذره نسبت به تعویق فازی حركت گاز Ua       دامنه سرعت آكوستیك        زمان استراحت ذره        چگالی ذره µ        لزجت سینماتیكی d و a    قطر ذره cε        بازده برخورد nv        تعدد عددی ذرات كوچك در حجم انباشت بعد از پر شدن fε        بازده پرشدگی        تابع فركانس انباشت یا ضریب انباشت g12       تابع تعامل هیدرودینامیكی pa        فشار محیط محفظه انباشت P        فشار آكوستیكی k        عدد موج ρo        چگالی هوا λ        عدد موج Q        دبی جریان ایروسل V        سرعت عبور ذره از میان محفظه E        بازده فیلتراسیون Nf       تعداد ذرات بعد از فیلتراسیون Ni       تعداد ذرات قبل از فیلتراسیون γ        نسبت گرمای ویژه R        ثابت جهانی گازها CI       اشتعال تراكمی SI       اشتعال جرقه ای   بررسی امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزلامكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزلامكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكیذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره حافظه

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره حافظه دریافت پیشینه تحقیق و مبانی نظری درباره حافظه دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 177 دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری…

 • مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان

  مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان دریافت مقایسه دبیرستان های دخترانه دولتی و غیرانتفاعی از نظر میزان برخورداری از ویژگی‌های سازمان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 414 کیلوبایت…

 • کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری

  کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری دریافت کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1082 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری قیمت فایل فقط 7,700 تومان کتاب…

 • پروپوزال (وثائق تسهیلات بانکی در حقوق)

  پروپوزال (وثائق تسهیلات بانکی در حقوق) دریافت پروپوزال (وثائق تسهیلات بانکی در حقوق) پروپوزال (وثائق تسهیلات بانکی در حقوق) دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 42 فرمت فایل doc حجم فایل 40 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 13…

 • طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 150000 بیمار در سال

  طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 150000 بیمار در سال دریافت طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 150000 بیمار در سال طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی با ظرفیت 150000 بیمار در سال سود ناویژه محاسبه نقطه سر به…

 • سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی دریافت سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 14011 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی قیمت فایل فقط 16,500 تومان…

 • پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس

  پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس دریافت پاورپوینت تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1926 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 دانلود پاورپوینت با عنوان تحلیل و بررسی ایستگاه اتوبوس در قالب pptx،…

 • مقاله ترجمه شده ارتباط موجود میان ویژگی های کارشناسان (متخصصان) کمیته حسابرسی، کرسی و یا اعضای کمیته ی حسابرسی و بهنگام بودن گزارشگری مالی

  مقاله ترجمه شده ارتباط موجود میان ویژگی های کارشناسان (متخصصان) کمیته حسابرسی، کرسی و یا اعضای کمیته ی حسابرسی و بهنگام بودن گزارشگری مالی دریافت مقاله ترجمه شده ارتباط موجود میان ویژگی های کارشناسان (متخصصان) کمیته حسابرسی، کرسی و یا…

 • دانلود بررسی نمرات یک دانش آموز 10 ص

  دانلود بررسی نمرات یک دانش آموز 10 ص دریافت دانلود بررسی نمرات یک دانش آموز 10 ص دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود بررسی نمرات یك دانش آموز 10 ص…

 • مبانی نظری و تحقیق روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان

  مبانی نظری و تحقیق روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان دریافت مبانی نظری و تحقیق روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان مبانی نظری و تحقیق روانشناسی درباره افسردگی پس از زایمان دسته بندی روانشناسی بازدید ها 361 فرمت فایل docx…

 • دانلود تحقیق وصیت و انواع آن 31 ص

  دانلود تحقیق وصیت و انواع آن 31 ص دریافت دانلود تحقیق وصیت و انواع آن 31 ص دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 دانلود وصیت و انواع آن 31 ص تحقیق…

 • مبانی نظری اختلال های ارتباطی

  مبانی نظری اختلال های ارتباطی دریافت مبانی نظری اختلال های ارتباطی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 پیشینه ومبانی نظری پژوهش اختلال های ارتباطی قیمت فایل فقط 29,700 تومان پیشینه…

 • نقشه اتوکدی مدرسه

  نقشه اتوکدی مدرسه دریافت نقشه اتوکدی مدرسه فایل مورد نظر شامل پلان های معماری مدرسه می باشد دسته بندی معماری بازدید ها 153 فرمت فایل rar حجم فایل 501 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان این فایل شامل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ویژگی های شخصیتی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ویژگی های شخصیتی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم ویژگی های شخصیتی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 151 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مبانی نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم…

 • دانلودکارآموزی وزارت راه و ترابری عمران

  دانلودکارآموزی وزارت راه و ترابری عمران دریافت دانلودکارآموزی وزارت راه و ترابری عمران دانلودکارآموزی وزارت راه و ترابری عمران دسته بندی کارآموزی بازدید ها 21 فرمت فایل zip حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 8,800 تومان نام…

 • فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش

  فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد برش مجتمع مسکونی 6 طبقه با کد ارتفاعی کامل رد شده از پله قابل ویرایش نام فایل برش فرمت dwg…

 • فرایند کره تراشی

  فرایند کره تراشی دریافت فرایند کره تراشی دسته: پلیمر بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 7 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 از کره ها کاربردهای زیادی در صنعت می شود از جمله از آنها برای دستگیره اهرمهای دستگاههای مختلف…

 • ALU 16bit (وریلاگ)

  ALU 16bit (وریلاگ) دریافت ALU 16bit (وریلاگ) دسته: برنامه نویسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 0 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 پروژه وریلاگ ALU 16 بیتی مناسب برای دانشجویان برق و مکانیک درس دیجیتال یا معماری کامپیوتر قیمت…

 • ماشینکاری پلاسما

  ماشینکاری پلاسما دریافت ماشینکاری پلاسما دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 203 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 این محصول تحقیقی در مورد ماشینکاری پلاسما و در قالب پاورپوینت میباشد قیمت فایل فقط 7,700 تومان این محصول تحقیقی…

 • دانلود تحقیق پرورش قارچ دکمه ای

  دانلود تحقیق پرورش قارچ دکمه ای دریافت دانلود تحقیق پرورش قارچ دکمه ای دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 711 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 جدیدترین نوع ساختارهای پرورش قارچ یك نوع گلخانه پلاستیكی ایزوله…

 • دانلود قرقاول مشخصات بیولوژیكی، اهمیت و مقاله سودمندیها نكات مدیریتی در پرورش و كنترل بیماری

  دانلود قرقاول مشخصات بیولوژیكی، اهمیت و مقاله سودمندیها نكات مدیریتی در پرورش و كنترل بیماری دریافت دانلود قرقاول مشخصات بیولوژیكی، اهمیت و مقاله سودمندیها نكات مدیریتی در پرورش و كنترل بیماری دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc…

 • دانلود تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی

  دانلود تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی دریافت دانلود تحقیق پروتئین های مثوک حرارتی دسته: زیست شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 75 پروتئین های ، مثوك ، حرارتی ، بکتری حرارتی ، چاپرون…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان علی آباد

  نقشه کاربری اراضی شهرستان علی آباد دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان علی آباد شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان علی آباد (واقع در استان گلستان ) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree…

 • تحقیق کارآفرینی پرورش اردک مادر

  تحقیق کارآفرینی پرورش اردک مادر دریافت تحقیق کارآفرینی پرورش اردک مادر تحقیق کارآفرینی پرورش اردک مادر دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 137 فرمت فایل docx حجم فایل 548 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 37 14,300 تومان…

 • مبانی نظری سطح افشاد,هموار سازی سود,مفاهیم سود ویژه,ابزار های هموار سازی سود مصنوعی, تكنیك ها ی هموارسازی سود, انگیزه های هموارسازی سود

  مبانی نظری سطح افشاد,هموار سازی سود,مفاهیم سود ویژه,ابزار های هموار سازی سود مصنوعی, تكنیك ها ی هموارسازی سود, انگیزه های هموارسازی سود دریافت مبانی نظری سطح افشاد,هموار سازی سود,مفاهیم سود ویژه,ابزار های هموار سازی سود مصنوعی, تكنیك ها ی هموارسازی…

 • دانلود تحقیق الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص

  دانلود تحقیق الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص دریافت دانلود تحقیق الگوهای خاموش و پنهان در نهادهای پرورشی 12 ص دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود الگوهای…

 • دانلود پاورپوینت موتورهای خطی

  دانلود پاورپوینت موتورهای خطی دریافت دانلود پاورپوینت موتورهای خطی دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 392 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 استفاده از فن‌آوری پیشرفته موتورهای خطی در شاخه‌های مختلف صنعت از جمله كاربرد موتور…

 • تحقیق آماده ارایه فیبر نوری مقطع کارشناسی

  تحقیق آماده ارایه فیبر نوری مقطع کارشناسی دریافت تحقیق آماده ارایه فیبر نوری مقطع کارشناسی فیبرهای نوری رشته های بلند و نازکی از شیشه بسیار خالصند که ضخامتی در حدود قطر موی انسان دارند آنها در بسته هایی بنام کابل‌های…

 • دانلود تحقیق پدافند عامل و غیرعامل

  دانلود تحقیق پدافند عامل و غیرعامل دریافت دانلود تحقیق پدافند عامل و غیرعامل دسته: علوم نظامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که به کارگیری جنگ افزارو تسلیحات…

 • تحقیق زندگینامه جیمزوات

  تحقیق زندگینامه جیمزوات دریافت تحقیق زندگینامه جیمزوات دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 793 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 جیمز وات مخترع موتور بخار، که در سال 1736میلادی در شهر گریناک در اسکاتلند متولد شد از همان…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات لاستیکی خودرو

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات لاستیکی خودرو دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات لاستیکی خودرو دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1382 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید قطعات لاستیکی خودرو در 57 صفحه…

 • راه اندازی كارگاه خیاطی

  راه اندازی كارگاه خیاطی دریافت راه اندازی كارگاه خیاطی دسته: کار و امور اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 چگونگی تأسیس یك كارگاه خیاطی و توجه به نیاز بازار و مشتری و…

 • مقاله مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی

  مقاله مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی دریافت مقاله مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی مقایسه اینورترهای سه سطحی ونه سطحی تغذیه کننده درایوهای موتورالقایی چکیده در این مقاله مقایسه بین اینورهای…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان کازرون

  شیپ فایل بخشهای شهرستان کازرون دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان کازرون دانلود نقشه بخشهای شهرستان کازرون (واقع در استان فارس) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • پاورپوینت محیط سازمانی

  پاورپوینت محیط سازمانی دریافت پاورپوینت محیط سازمانی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 924 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 هیچ سازمان و بنگاه اقتصادی درخلأء فعالیت نمیكند ، همه سازمانها و بنگاههای اقتصادی همانند یك سیستم پویا…