بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

دریافت

بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

96
فرمت فایل

docx
حجم فایل

226 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

200

20,900 تومان
 بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه دارای200صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش         فهرست صفحه فصل اول : كلیات   1ـ1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1ـ2 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 1ـ3 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 1ـ4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 1ـ5 فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 1ـ6 تعاریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12   1ـ6 ـ1 نوع متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12   1ـ6 ـ2 مراحل اندازه‌گیری متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13   1ـ6 ـ 3 تعریف متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 فصل دوم : ادبیات پژوهش   2ـ1 خلاقیت چیست ؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 2ـ2 تعریف خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 2ـ3 روند شكل گیری خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 2ـ4 خصوصیات افراد خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 2ـ5 راه‌های پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2ـ6 موانع خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 2ـ7 انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 2ـ8 نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 2ـ9 محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 2ـ10 نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 2ـ11 تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 2ـ12 نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 2ـ13 تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 2ـ14 نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 2ـ15 نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 2ـ16 تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 2ـ17 مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 فصل سوم : روش پژوهش   3ـ1 نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 3ـ2 جامعه آماری و ویژگی‌های آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 3ـ3 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 3ـ4 ابزار گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72           فهرست صفحه فصل اول : كلیات   1ـ1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 1ـ2 بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 1ـ3 اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 1ـ4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 1ـ5 فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 1ـ6 تعاریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12   1ـ6 ـ1 نوع متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12   1ـ6 ـ2 مراحل اندازه‌گیری متغیرها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13   1ـ6 ـ 3 تعریف متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 فصل دوم : ادبیات پژوهش   2ـ1 خلاقیت چیست ؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 2ـ2 تعریف خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 2ـ3 روند شكل گیری خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 2ـ4 خصوصیات افراد خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 2ـ5 راه‌های پرورش خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 2ـ6 موانع خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 2ـ7 انگیزه عاملی جهت تحقق خلاقیت نوشتاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 2ـ8 نقش آموزش در پرورش نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 2ـ9 محیط خانواده و تأثیر آن بر خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36 2ـ10 نقش تكرار و تمرین نوشتن بر نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37 2ـ11 تأثیر مطالعه بر نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 2ـ12 نقش قصه‌گویی در پرورش نوشتن خلاق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 2ـ13 تشویق عاملی كارساز در پرورش نوشتن خلاق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44 2ـ14 نقش كودكستان و مراكز پیش دبستانی در بروز خلاقیت …………………………………………………………………………………………………………………………………. 46 2ـ15 نقش بازی‌های كودكانه در پرورش خلاقیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47 2ـ16 تأثیر اوقات فراغت بر نوشتن خلاق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49 2ـ17 مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 51 فصل سوم : روش پژوهش   3ـ1 نوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 3ـ2 جامعه آماری و ویژگی‌های آن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 3ـ3 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 71 3ـ4 ابزار گردآوری داده‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72         فهرست صفحه جدول شماره 3 ـ1 دامنه نمره خلاقیت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 جدول شماره 3 ـ2 دامنه نمره انگیزه پیشرفت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76 جدول شماره 4 ـ 1 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 جدول شماره 4 ـ2 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی‌های خلاق …………………………………………………………………………………………………………………… 80 جدول شماره 4 ـ3 توزیع فراوانی میزان خلاقیت آزمودنی های  عادی …………………………………………………………………………………………………………………. 80 جدول شماره 4 ـ4 توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی های  پسر به تفکیک خلاق و عادی …………………………………………………….. 81 جدول شماره 4 ـ5 توزیع فراوانی میزان انگیزه پیشرفت آزمودنی‌های  دختر به تفکیک خلاق و عادی …………………………………………………….. 82 جدول شماره 4 ـ6 توزیع فراوانی میزان علاقه‌مندی آزمودنی‌های  به امور فرهنگی هنری …………………………………………………………………………….. 84 جدول شماره 4 ـ7 توزیع فراوانی به خاطر آوردن دوران کودکی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 84 جدول شماره 4 ـ8 توزیع فراوانی تداعی دوران کودکانه توسط بازی‌های کودکانه ……………………………………………………………………………………………. 85 جدول شماره 4 ـ9 توزیع فراوانی علاقه‌مندی پاسخگویان به بازی‌ها …………………………………………………………………………………………………………………….. 86 جدول شماره 4 ـ10 توزیع فراوانی انجام دادن کارهای فرهنگی ـ هنری ………………………………………………………………………………………………………………… 86 جدول شماره 4 ـ11 توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات اولیه آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………………………. 87 جدول شماره 4 ـ12 میزان علاقه‌مندی دانش‌آموزان به مطالعه کتاب و روزنامه …………………………………………………………………………………………………….. 87 جدول شماره 4 ـ13 توزیع فراوانی میزان گذران اوقات فراغت آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………………….. 88 جدول شماره 4 ـ14 میزان علاقه‌مندی به شنیدن قصه و داستان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 88 جدول شماره 4 ـ15 میزان خستگی نسبت به نوشتن دفتر خاطرات، یادداشت یا هر گونه تمرین نوشتاری …………………………………………………. 89 جدول شماره 4 ـ16 میزان تشویق پاسخگویان به انجام مهارت نوشتن ……………………………………………………………………………………………………………………. 90 جدول شماره 4 ـ17 توزیع فراوانی شرکت در دوره‌های آموزش ویژه …………………………………………………………………………………………………………………….. 90 جدول شماره 4 ـ18 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت انگیزه پیشرفت در دانش آموزان خلاق و عادی ……………….. 91 جدول شماره 4 ـ19 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت خلاقیت در دانش آموزان خلاق و عادی  …………………………… 91 جدول شماره 4 ـ20 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت تکرار و تمرین نوشتن در دانش آموزان خلاق و عادی  … 92 جدول شماره 4 ـ21 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت مطالعه کتب غیر درسی در دانش آموزان خلاق و عادی  . 93 جدول شماره 4 ـ22 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میانگین قصه گویی والدین و … برای دانش آموزان خلاق و عادی 93 جدول شماره 4 ـ23 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت میزان تشویق و ترغیب دانش آموزان خلاق و عادی  ……………………….. 94 جدول شماره 4 ـ24 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقه به بازی در دانش آموزان خلاق و عادی  …………………………………. 94 جدول شماره 4 ـ25 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی میزان اوقات فراغت دانش آموزان خلاق و عادی  ………………………………………….. 95 جدول شماره 4 ـ26 خلاصه نتایج آزمون t انجام شده برای بررسی تفاوت علاقمندی به فعالیت های هنری در دانش آموزان خلاق و عادی  …. 96 فهرست نمودارها نمودار ستونی 4ـ1 میزان خلاقیت دانش‌آموزان خلاق و عادی به تفکیک جنسیت ……………………………………………………………………………………………… 79 نمودار ستونی 4ـ2 میزان انگیزه پیشرفت دانش‌آموزان خلاق و عادی به تفکیک جنسیت ………………………………………………………………………………………….. 83     بررسی مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطهمطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطهافزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطهتحقیق مطالعه عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم اختلالات خواب دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 مبانی نظری وپیشینه…

 • بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران

  بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران دریافت بررسی اثر بخشی هوش هیجانی در کاهش وابستگی به فیسبوک دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران دسته: روانشناسی و علوم تربیتی…

 • پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی

  پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی دریافت پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 پروژه کارآفرینی طرح تأسیس شیرینی پزی در 21 صفحه ورد قابل…

 • دانلود یک نقشه بسیار خوب و کامل ساختمان مسکونی (بتنی) یک طبقه

  دانلود یک نقشه بسیار خوب و کامل ساختمان مسکونی (بتنی) یک طبقه دریافت دانلود یک نقشه بسیار خوب و کامل ساختمان مسکونی (بتنی) یک طبقه دسته: عمران بازدید: 279 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 1059 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1…

 • بررسی منشاء اهمیت رنگ

  بررسی منشاء اهمیت رنگ دریافت بررسی منشاء اهمیت رنگ دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 از روزگاران بسیار دور، رنگ ها همواره پیرامون بشر را احاطه كرده و وی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 217 فرمت فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه روان درمانی

  مبانی نظری و پیشینه روان درمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه روان درمانی مبانی نظری و پیشینه روان درمانی دسته بندی روانشناسی بازدید ها 130 فرمت فایل docx حجم فایل 60 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 23 18,700 تومان مبانی…

 • تحقیق ی بحران طلاق در ایران

  تحقیق ی بحران طلاق در ایران دریافت تحقیق ی بحران طلاق در ایران این محصول و مجموعه در زمینه برسی یکی از معظلات رواج یافته جامعه امروزمان یعنی طلاق میباشد در این تحقیق به مطالعه و برسی بحران طلاق از…

 • مبانی نظری و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی

  مبانی نظری و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی دریافت مبانی نظری و پیشینه آموزش های فنی و حرفه ای و توسعه منابع انسانی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 102 کیلوبایت…

 • مباحث پیشرفته در شبكه های كامپیوتری: بررسی و شناخت شبكه TMN

  مباحث پیشرفته در شبكه های كامپیوتری: بررسی و شناخت شبكه TMN دریافت مباحث پیشرفته در شبكه های كامپیوتری: بررسی و شناخت شبكه TMN دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34…

 • بررسی مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک

  بررسی مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک دریافت بررسی مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک دسته: جزوه های درسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 501 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مدیریت شرکت جناب آقای مهدی حامد رهباردار به…

 • پاورپوینت درباره کشور قرقیزستان

  پاورپوینت درباره کشور قرقیزستان دریافت پاورپوینت درباره کشور قرقیزستان دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5204 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 پاورپوینت کشورقرقیزستاناسلایدکشورقرقیزستانوپاورپوینت معرفی کشور قرقیزستانپاورپوینت معرفی کشورها قیمت فایل فقط 7,700 تومان پاورپوینت کشورقرقیزستان 72 صفحه…

 • پاورپوینت بررسی روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالكیت معنوی

  پاورپوینت بررسی روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالكیت معنوی دریافت پاورپوینت بررسی روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالكیت معنوی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1290 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • نمونه سوال پایان ترم زلزله مهندسی دانشگاه آزاد ارومیه

  نمونه سوال پایان ترم زلزله مهندسی دانشگاه آزاد ارومیه دریافت نمونه سوال پایان ترم زلزله مهندسی دانشگاه آزاد ارومیه دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 233 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نمونه سوال پایان ترم زلزله…

 • مبانی نظری چغندرقند، مخازن بانک بذر، گیاهان پوششی

  مبانی نظری چغندرقند، مخازن بانک بذر، گیاهان پوششی دریافت مبانی نظری چغندرقند، مخازن بانک بذر، گیاهان پوششی مبانی نظری چغندرقند، مخازن بانک بذر، گیاهان پوششی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 106 فرمت فایل docx حجم فایل 0 کیلو بایت…

 • دانلود پاورپوینت آموزش نماز به صورت ساده برای کودکان

  دانلود پاورپوینت آموزش نماز به صورت ساده برای کودکان دریافت دانلود پاورپوینت آموزش نماز به صورت ساده برای کودکان دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2332 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاورپوینت آموزش نماز به صورت ساده…

 • گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری

  گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری دریافت گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 گزارش کارآموزی ساخت سوله و ساختمان اداری در 45 صفحه…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی اکسیر در سال 82 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی اکسیر در سال 82 بوده…

 • پاورپوینت programmable logic controller

  پاورپوینت programmable logic controller دریافت پاورپوینت programmable logic controller دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3668 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 دانلود پاورپوینت programmable logic controller کنترل چیست؟ آدمی از دیرباز مایل به تحت اختیار…

 • دانلود تحقیق عارضه فشار خون بالا

  دانلود تحقیق عارضه فشار خون بالا دریافت دانلود تحقیق عارضه فشار خون بالا دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 ابتلا به فشارخون بالا خطری برای سلامتی محسوب می شود این بیماری…

 • مقایسه روش­های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه (شبکه قدرت سراسری)

  مقایسه روش­های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه (شبکه قدرت سراسری) دریافت مقایسه روش­های احتمالی بر پایه زمان برای محاسبه مقدار ذخیره انرژی لازم برای مصرف کننده منفصل از شبکه…

 • دانلود پاورپوینت انسان شهر فضا (تحلیل فضای شهری) PPTX - DOCX

  دانلود پاورپوینت انسان شهر فضا (تحلیل فضای شهری) PPTX - DOCX دریافت دانلود پاورپوینت انسان شهر فضا (تحلیل فضای شهری) PPTX - DOCX این پاورپوینت در 74 اسلاید می باشد همراه با 47 صفحه فایل word مربوطه که بطور کامل…

 • دانلود پژوهش شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری

  دانلود پژوهش شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری دریافت دانلود پژوهش شناسائی و كاهش آب بحساب نیامده در شبكه های آبرسانی شهری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 75 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • دانلود کارآموزی شبکه های کامپیوتری ، IT و سخت افزار

  دانلود کارآموزی شبکه های کامپیوتری ، IT و سخت افزار دریافت دانلود کارآموزی شبکه های کامپیوتری ، IT و سخت افزار فایل کارآموزی جذاب و دیدنی برای دانشجویان رشته کامپیوتر و it که بصورت عملی در یک شرکت تولیدی با…

 • پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی سازمان تامین اجتماعی

  پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی سازمان تامین اجتماعی دریافت پاورپوینت بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی با عملکرد منابع انسانی سازمانهای رفاهی سازمان تامین اجتماعی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق طراحی فضای تجاری دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 153 فرمت فایل docx حجم فایل 244 کیلو بایت…

 • اینفوگرافیک 6 روش کارامد برای کار افرین شدن

  اینفوگرافیک 6 روش کارامد برای کار افرین شدن دریافت اینفوگرافیک 6 روش کارامد برای کار افرین شدن دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 237 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک 6 روش کارامد برای کار افرین شدن…

 • مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش در کتابخانه‌ های دانشگاهی

  مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش در کتابخانه‌ های دانشگاهی دریافت مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش در کتابخانه‌ های دانشگاهی دسته: کتابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 178 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مبانی نظری و پیشینه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی رفتاری‌

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی رفتاری‌ دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی رفتاری‌ دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 36 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 مبانی…

 • دانلود چگونه مشکل حواس پرتی را در کلاس از بین ببرم

  دانلود چگونه مشکل حواس پرتی را در کلاس از بین ببرم دریافت دانلود چگونه مشکل حواس پرتی را در کلاس از بین ببرم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 904 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • گزارش کارآموزی نقاشی و لعاب روی سفال با الهام از نقوش مقبره

  گزارش کارآموزی نقاشی و لعاب روی سفال با الهام از نقوش مقبره دریافت گزارش کارآموزی نقاشی و لعاب روی سفال با الهام از نقوش مقبره دسته: هنر و گرافیک بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15333 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • مقاله کشت چند تایی با غلات به منظور کاهش آلودگی Orabanche crenata در لگوم ها

  مقاله کشت چند تایی با غلات به منظور کاهش آلودگی Orabanche crenata در لگوم ها دریافت مقاله کشت چند تایی با غلات به منظور کاهش آلودگی Orabanche crenata در لگوم ها کشت چند تایی با غلات به منظور کاهش آلودگی…

 • تحقیق در مورد اسیب شناسی اجتماعی

  تحقیق در مورد اسیب شناسی اجتماعی دریافت تحقیق در مورد اسیب شناسی اجتماعی تحقیق در مورد اسیب شناسی اجتماعی دسته بندی علوم اجتماعی بازدید ها 143 فرمت فایل doc حجم فایل 14 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 8,800 تومان…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود)

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) دریافت پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 742 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداری شماره 11…

 • مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط (SMEs)

  مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط (SMEs) دریافت مدیریت استراتژیک درصنایع کوچک و متوسط (SMEs) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 822 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مدیریت استراتژیکصنایع کوچک و متوسط اجرای استراتژی مدل مدیریت استراتژیکاصطلاحات…