تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

دریافت

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

140
فرمت فایل

doc
حجم فایل

518 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

134

15,400 تومان
تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه چكیده: 1 مقدمه: 2 فصل اول: كلیات تحقیق 1-1مقدمه 4 2-1 بیان مسأله 4 3-1 اهمیت تحقیق. 5 4-1 اهداف تحقیق. 6 5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6 6-1 فرضیه های تحقیق. 7 7-1 قلمرو تحقیق. 8 8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2 مقدمه 12 2-2 ساختار سرمایه 12 3-2 استراتژی تأمین مالی. 13 4-2روش های تأمین مالی. 14 1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 14 2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 14 3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 15 5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16 6-2 هزینه تأمین مالی. 17 7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18 8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19 1-8-2 دیدگاه سود خالص… 19 2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 20 3-8-2 دیدگاه سنتی. 21 4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر. 22 5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25 6-8-2 دیدگاه ترجیحی. 26 9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29 1-9-2 گروه صنعت.. 29 2-9-2 اندازه شرکت.. 29 3-9-2 نرخ رشد شرکت.. 30 4-9-2 سود آوری. 30 5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 31 6-9-2 دارایی های وثیقه ای. 31 7-9-2 اهرم عملیاتی. 32 8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33 9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33 10-2 تحقیقات داخلی. 35 11-2 تحقیقات خارجی. 37 فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق 1-3 مقدمه 40 2-3 روش تحقیق. 40 3-3 اهداف تحقیق. 41 4-3 فرضیات تحقیق. 41 5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42 6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 43 7-3 جامعه آماری. 44 8-3 نمونه آماری. 45 9-3 روش گردآوری اطلاعات.. 46 10-3 واکاوی داده ها 46 11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss. 46 12-3 بررسی مفروضات رگرسیون. 48 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 1-4 مقدمه‏ 52 2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381. 52 1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81. 53 2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53 3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54 4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 54 5-2-4 تحلیل رگرسیون. 55 6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381. 57 3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382. 58 1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58 2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59 3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59 4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 60 5-3-4تحلیل رگرسیون. 61 6-3-4نتیجه گیری در سال 1382. 63 4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383. 64 1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65 2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66 3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66 4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 67 5-4-4 تحلیل رگرسیون. 68 6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383. 70 5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384. 71 1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72 2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72 3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73 4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 74 5-5-4تحلیل رگرسیون. 75 6-5-4نتیجه گیری در سال 1384. 77 6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385. 78 1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79 2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79 3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 80 4-6-4تحلیل رگرسیون: 81 5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83 7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386. 84 1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85 2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86 3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86 4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 87 6-7-4تحلیل رگرسیون: 88 7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90 8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386. 92 1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92 2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93 3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94 4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 94 5-8-4تحلیل رگرسیون. 95   فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 1-5 مقدمه 99 2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. 99 1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 99 2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100 3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100 4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101 3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. 101 4-5 پیشنهادات کاربردی. 102 5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102 پیوست ها  منابع و ماخذ  منابع فارسی: 116 منابع لاتین: 118 چکیده انگلیسی: 120       جدول 1-2 نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه 28 جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 53 جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 54 جدول 3-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 55 جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 55 جدول 5-4 آنالیز و اریانس.. 56 جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 57 جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 59 جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 59 جدول 9-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 60 جدول 10-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 60 جدول 11-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 61 جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 62 جدول 13-4 آنالیز و اریانس.. 62 جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 63 جدول 15-4-جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 64 جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 65 جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 66 جدول 18-4جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 67 جدول 19-4 آزمون استقلال برای مانده ها 67 جدول 20-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 68 جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 69 جدول 22-4 آنالیز و اریانس.. 69 جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 70 جدول 24-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 71 جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 72 جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 73 جدول 27-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 74 جدول 28-4 آزمون استقلال  برای مانده ها 74 جدول 29-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 75 جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی. 75 جدول 31-4 آنالیز و اریانس.. 76 جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 77 جدول 33-4جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 78 جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 79 جدول 35-4 نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 80 جدول 36-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 81 جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 82 جدول 38-4 آنالیز و اریانس.. 82 جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 83 جدول 40-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 84 جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 85 جدول 42-4  نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 86 جدول 43-4 جدول توافقی مانده ها (  در مقابل ) 87 جدول 44-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 87 جدول 45-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 88 جدول 46-4 نتایج  برازش مدل رگرسیونی. 89 جدول 47-4آنالیز و اریانس.. 89 جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 90 جدول 49-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 91 جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 93 جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 93 جدول 52-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 94 جدول 53-4 نتایج  پردازش مدل رگرسیونی. 95 جدول 54-4 آنالیز و اریانس.. 95 جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 96 جدول 56-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 97       نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص… 20 نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی. 21 نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی. 22 نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42     چكیده: تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)1. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،…..) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،……)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.                       مقدمه: در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود. تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایهبررسی تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایهدانلود و خرید تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایهسازه هامتغیرهای تأخیریساختار سرمایه

 • دانلود تحقیق سندروم داون

  دانلود تحقیق سندروم داون دریافت دانلود تحقیق سندروم داون دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 کودکان سندرم داون از مادرانی که سن آنها به هنگام زایمان پائین تر از 30 سال…

 • معماری مساجد

  معماری مساجد دریافت معماری مساجد دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 مسجد یزد خواست، جامع بروجرد، مسجد سركوچه محمدیه نائین(كه نخستین، آتشكده‌ی پا بر جا و دومی آتشگاهی نیمه ویران و…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها

  پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2422 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 253 سیستم چیست ؟ سیستم…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

  دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای دریافت دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای مهندسی عمرانگرایش سازهعنوان بررسی عملکرد و رفتار…

 • بررسی شیمیایی و میكروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان

  بررسی شیمیایی و میكروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان دریافت بررسی شیمیایی و میكروبی آب آب‌انبارهای روستایی در استان گلستان دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 جمع‌آوری و ذخیره آب…

 • نقشه اتوکد مسجد تاریخی صاحب الامر تبریز(فایل اتوکد، پلانها، نماها، برش و...)

  نقشه اتوکد مسجد تاریخی صاحب الامر تبریز(فایل اتوکد، پلانها، نماها، برش و...) دریافت نقشه اتوکد مسجد تاریخی صاحب الامر تبریز(فایل اتوکد، پلانها، نماها، برش و...) دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 9362 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه کارکرد گرایی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه کارکرد گرایی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه کارکرد گرایی مبانی نظری وپیشینه تحقیق نظریه کارکرد گرایی دسته بندی مدیریت بازدید ها 115 فرمت فایل doc حجم فایل 27 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19…

 • پاورپوینت آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی

  پاورپوینت آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی دریافت پاورپوینت آشنایی با اصول و تکنولوژی کنسرو کردن مواد غذایی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3031 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 دانلود پاورپوینت با…

 • فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 97

  فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 97 دریافت فایل اکسل فهرست بهای ابنیه 97 دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 488 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 فایل اکسل فهرست بهای ابنیه سال 1397 انجام کلیه کحایبات متره و…

 • بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا

  بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا دریافت بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستا دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 131 اقتصاد روستا، فعالیتهایی را در بر می گیرد كه هر…

 • تحقیق درمورد مانیتور و تاریخچه آن

  تحقیق درمورد مانیتور و تاریخچه آن دریافت تحقیق درمورد مانیتور و تاریخچه آن دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 189 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 مانیتور مانیتور یکی از عناصر سخت افزاری مهم در کامپیوتر…

 • دانلود شركت سهامی خدمات مهندسی آب و برق(نیروگاه) 130 ص.DOC

  دانلود شركت سهامی خدمات مهندسی آب و برق(نیروگاه) 130 ص.DOC دریافت دانلود شركت سهامی خدمات مهندسی آب و برق(نیروگاه) 130 ص.DOC دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 92 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 195 دانلود شركت سهامی…

 • گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری)

  گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) دریافت گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری)…

 • تحقیق با موضوع خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی

  تحقیق با موضوع خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی دریافت تحقیق با موضوع خط مشی و برنامه ریزی سیستمهای اطلاعاتی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 تحقیق با…

 • چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با دیگران

  چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با دیگران دریافت چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با دیگران دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 143 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 چهار کلید معجزه آسا برای ارتباط با…

 • پیشینه و مبانی نظری اضطراب

  پیشینه و مبانی نظری اضطراب دریافت پیشینه و مبانی نظری اضطراب دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پیشینه و مبانی نظری تحقیق اضطراب قیمت فایل فقط 29,700 تومان پیشینه و…

 • پاورپوینت روش نگارش تحقیق پروپوزال و مقاله

  پاورپوینت روش نگارش تحقیق پروپوزال و مقاله دریافت پاورپوینت روش نگارش تحقیق پروپوزال و مقاله دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2535 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 این پاورپوینت در مورد روش نگارش تحقیق پروپوزال…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان بافق

  شیپ فایل بخشهای شهرستان بافق دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان بافق دانلود نقشه بخشهای شهرستان بافق (واقع در استان یزد) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • تحقیق طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ

  تحقیق طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ دریافت تحقیق طراحی سیستم هوشمند سورتینگ تخم مرغ مقدمه درآمد حاصل از فروش سیستم های ماشین بینایی و متعلقات وابسته در سال 1986 بیش از 400 میلیون دلار بوده و این رقم تا…

 • دانلود تحقیق در مورد آشنایی با ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  دانلود تحقیق در مورد آشنایی با ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دریافت دانلود تحقیق در مورد آشنایی با ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3765 کیلوبایت تعداد…

 • پاورپوینت آموزش درس هشتم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( آسمان در شب )

  پاورپوینت آموزش درس هشتم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( آسمان در شب ) دریافت پاورپوینت آموزش درس هشتم کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی ( آسمان در شب ) پاورپوینت آموزش درس هشتم ، کتاب علوم تجربی پایه…

 • مقاله "ابعاد حیاتی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بیسیم"

  مقاله "ابعاد حیاتی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بیسیم" دریافت مقاله "ابعاد حیاتی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بیسیم" مقاله با عنوان دقیق On the Vital A reas of Intrusion D etection Systems in…

 • تحقیق توحید

  تحقیق توحید دریافت تحقیق توحید دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 دانلود تحقیق درمورد توحید و هر آنچه که باید بدانیم بصورت ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط 6,600…

 • پاورپوینت اکوپارک

  پاورپوینت اکوپارک دریافت پاورپوینت اکوپارک دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2999 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 اکوپارک چكیده تاریخچه پارکها از گذشته تا امروز شکل گیری اکوپارکها اکو پارک شاخصه های اکو پارک تحلیل اکوپارک داخلی…

 • نحوه تقویت کردن روابط اجتماعی در بین دانش آموزان مدرسه

  نحوه تقویت کردن روابط اجتماعی در بین دانش آموزان مدرسه دریافت نحوه تقویت کردن روابط اجتماعی در بین دانش آموزان مدرسه دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 اقدام پژوهی چـگونه…

 • پژوهشی با عنوان انسان در زندگی...مناسب برای ارایه ب دانشگاه و مدارس

  پژوهشی با عنوان انسان در زندگی...مناسب برای ارایه ب دانشگاه و مدارس دریافت پژوهشی با عنوان انسان در زندگی...مناسب برای ارایه ب دانشگاه و مدارس پژوهشی با عنوان انسان در زندگیمقدمه انسان در زندگی روزمره خود با استفاده از عقل…

 • برچسب گلاب و عرقیات گیاهی، عرق بهار نارنج لایه باز

  برچسب گلاب و عرقیات گیاهی، عرق بهار نارنج لایه باز دریافت برچسب گلاب و عرقیات گیاهی، عرق بهار نارنج لایه باز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1689 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق 43 ص

  دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق 43 ص دریافت دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق 43 ص دسته: صنایع دستی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 دانلود کارآفرینی گالری هنر شرق 43 ص تحقیق کارآفرینی…

 • دانلود تحقیق در موردضایعات و بیماریهای پوستی

  دانلود تحقیق در موردضایعات و بیماریهای پوستی دریافت دانلود تحقیق در موردضایعات و بیماریهای پوستی دانلود تحقیق در موردضایعات و بیماریهای پوستی دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 18 فرمت فایل zip حجم فایل 4.377 مگا بایت تعداد…

 • دانلود پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان

  دانلود پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان دریافت دانلود پاورپوینت برنامه فیزیکی بیمارستان دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 946 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 فایل پاورپوینت با موضوع برنامه فیزیکی بیمارستان در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش قیمت…

 • حافظه مجازی

  حافظه مجازی دریافت حافظه مجازی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3531 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 در این تمرین شما با صورتها و شكلهای مختلفی از مكانیزم حافظه مجازی در ویندوز NT آشنایی پیدا…

 • پاورپوینت مهندسی نرم افزار

  پاورپوینت مهندسی نرم افزار دریافت پاورپوینت مهندسی نرم افزار پاورپوینت مهندسی نرم افزار دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 188 فرمت فایل doc حجم فایل 1.703 مگا بایت تعداد صفحات فایل 300 47,300 تومان فهرست جلسات جلسه اول: طراحی نرم‌افزار بی‌درنگ…

 • دانلود دمینگ

  دانلود دمینگ دریافت دانلود دمینگ دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 دانلود دمینگ تحقیق دمینگ مقاله دمینگ دمینگ قیمت فایل فقط 12,100 تومان فرمت فایل : ورد قسمتی از محتوی…

 • دماسنج و سیستم اعلام حریق وایرلس

  دماسنج و سیستم اعلام حریق وایرلس دریافت دماسنج و سیستم اعلام حریق وایرلس دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3659 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 هدف از انجام این پروژه نمایش دمای محیط بر روی…

 • دانلود پاورپوینت پی و جزئیات آن

  دانلود پاورپوینت پی و جزئیات آن دریافت دانلود پاورپوینت پی و جزئیات آن دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 7788 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 در پی های نقطه ای باید حداقل از ۳طرف بوسیله شناژها به…