در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه

دریافت

در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازه
دسته بندی
حسابداری
بازدید ها

168
فرمت فایل

doc
حجم فایل

1.124 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

188

51,700 تومان
در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك  صنعت و اندازه چكیده:.. …1 مقدمه:.. 3 فصل اول: کلیات تحقیق 1-1-مقدمه : 5 2-1بیان مسئله تحقیق. 6 3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق. 8 4-1 اهداف تحقیق. 9 5-1 چارچوب نظری. 10 6-1 مدل  تحقیق: 13 1-6-1 متغیر های مستقل. 13 1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: 13 2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد: 15 2-6- 1متغییر وابسته: 18 3-6- 1متغییر كنترل: 18 7-1 فرضیه های تحقیق. 19 8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 20 فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 1-2- مقدمه: 24 2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) 25 1-2-2 شاخص های غیر مالی. 26 2-2-2 شاخص های مالی. 28 3-2 معیارهای مالی سنتی. 28 1-3-2 بازده سرمایه گذاری  (ROI) 28 2-3-2 سود باقیمانده (RI) 29 3-3-2 بازده فروش.. 30 5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم 31 6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت.. 32 1-6-3-2 معیار اول – سود 32 2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم 33 3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود 34 4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری. 34 4-2 دلایل مطرح شده EVA.. 35 1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش.. 36 2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی 37 4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی. 39 1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها 39 2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی. 40 3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری. 40 4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL. 41 5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق. 42 6-4-4-2 ذخیره LIFO.. 42 7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی. 43 8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده 43 9-4-4-2 دارائی های نامشهود 44 10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل. 44 11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه 45 5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی. 45 6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی. 46 7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه 47 8-4-2 استاندارد سازی EVA.. 48 9-4-2 دگرگونی EVA.. 50 10-4-2 تکامل EVA.. 50 11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 52 12-4-2 كاربرد های EVA.. 52 1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : 52 2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA.. 54 13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات.. 56 14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی. 57 15-4-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA.. 58 16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA.. 59 1-16-4-2  ارزش افزوده بازار. 59 2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA.. 60 17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش.. 60 18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC.. 62 19-4-2 هزینه سرمایه 62 20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) 62 21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه 63 22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه 63 23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها 64 1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی. 64 2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64 3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65 24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته 66 1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 66 2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک… 66 3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده 67 4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی. 68 25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68 26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه 68 27-4-2 مزایای EVA.. 69 28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه 70 29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران. 71 1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته 71 2-29-4-2 بازی رشدهای آینده 72 3-29-4-2 بازی انتقال ریسک… 72 30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد 73 31-4-2 EVA  CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد 73 32-4-2 سودمندی شاخص های EVA  CVA,EP, 73 33-4-2 نتایج استفاده از EVA  CVA,EP,  برای پاداش مدیران اجرایی. 73 34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام 74 35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE. 76 36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE. 77 37-4-2 بازده سرمایه گذاری. 78 38-4-2 سیستم دو پونت.. 78 5-2 نتیجه گیری. 80 6-2 سابقه تحقیق. 81 1-6-2 تحقیقات خارجی. 82 2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران. 83 فصل سوم: روش اجرای تحقیق  1-3- مقدمه: 86 2-3 روش تحقیق. 86 3-3 جامعه مطالعاتی. 87 4-3 قلمرو تحقیق. 88 1-4-3 قلمرو  مکانی تحقیق. 88 2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 88 3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق. 88 5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 88 6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 89 1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 89 8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 95 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها  1-4-‏ مقدمه‏: 98 2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 98 3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق. 100 4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 101 1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 102 2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود: 103 1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول: 103 2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم 106 3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم 110 4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 137 5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم 141 6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم 143 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 1-5-مقدمه: 146 2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 147 1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 147 2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم 147 3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 148 1-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی الف.. 148 2-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ب.. 148 3-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ج. 149 4-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی د 149 5-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ه 150 6-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی و. 150 7-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ز. 150 4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهار. 151 5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 151 6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم 152 3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 152 4-5 پیشنهادها 153 1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 154 2-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 154 5-5 محدودیت های تحقیق. 155 پیوستها: جدول  مربوط به صنایع و نام شركت های نمونه آماری. 157 منابع و ماخذ: منابع فارسی: 162 منابع لاتین: 165 فهرست منابع اینترنتی. 168 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….169             نگاره شماره 1- 1: تحقیقاتی که در زمینه ارزیابی عملكرد مالی انجام گرفته است.. 11 نگاره 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics) 99 نگاره  2-۴  آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) 102 نگاره شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده وارزش افزوده بازار (MVA)…… 103 نگاره شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 104 نگاره شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 104 نگاره شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 105 نگاره شماره (7-4) : خط و معادله رگرسیون. 106 نگاره شماره (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارزش افزوده بازار (MVA) 107 نگاره شماره (9-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 108 نگاره شماره (10-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 108 نگاره شماره (11-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 109 نگاره شماره (12-4) : خط و معادله رگرسیون. 110 نگاره شماره (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه(ROE) وارزش افزوده بازار (MVA) 111 نگاره شماره (14-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 112 نگاره شماره (15-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 112 نگاره شماره (16-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 113 نگاره شماره (17-4) : خط و معادله رگرسیون. 114 نگاره شماره (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر  بازده سرمایه گذاری (ROI) وارزش افزوده بازار (MVA) 115 نگاره شماره (19-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 115 نگاره شماره (20-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 116 نگاره شماره (21-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 117 نگاره شماره (22-4) : خط و معادله رگرسیون. 117 نگاره شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر  رشد سود هر سهم وارزش افزوده بازار (MVA) 118 نگاره شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 119 نگاره شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 120 نگاره شماره (26-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 121 نگاره شماره (27-4) : خط و معادله رگرسیون. 121 نگاره شماره (28-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر  نرخ سود باقیمانده (RI) وارزش افزوده بازار (MVA) 122 نگاره شماره (29-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 123 نگاره شماره (30-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 124 نگاره شماره (31-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 125 نگاره شماره (32-4) : خط و معادله رگرسیون. 125 نگاره شماره (33-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ بازده فروش (ROS) وارزش افزوده بازار (MVA) 126 نگاره شماره (34-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 127 نگاره شماره (35-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 128 نگاره شماره (36-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 128 نگاره شماره (37-4) : خط و معادله رگرسیون. 129 نگاره شماره (38-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نرخ قیمت به سود سهام(P/E) وارزش افزوده بازار (MVA) 130 نگاره شماره (39-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 131 نگاره شماره (40-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 131 نگاره شماره (41-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 132 نگاره شماره (42-4) : خط و معادله رگرسیون. 133 نگاره شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر  نرخ سود پرداختی سهام (DPS) وارزش افزوده بازار (MVA) 134 نگاره شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA) 134 نگاره شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients) 135 نگاره شماره (46-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 136 نگاره شماره (47-4) : خط و معادله رگرسیون. 136 نگاره 48-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی نه  فرضیه مورد نظر در رگرسیون تک متغیره…… 138 نگاره49- 4. برازش رگرسیون چند گانه و تفكیكی از كلیه متغیر های تحقیق. 139 نگاره 50-4. خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه به روش Enter 140 نگاره 51-4.  یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك صنعت.. 142 نگاره شماره 52-4. یافته های حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق به تفكیك اندازه 144       چكیده: ارزیابی عملكرد مالی شركتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملكرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملكرد استفاده میكنند.  سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به كار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا  فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملكرد می پردازند .مهمترین جنبه ای كه توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملكرد در نظر گرفته می شود، این است كه آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یكی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛كه هزینه فرصت همۀ منابع به كار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به كار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت  و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملكردی است كه ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شركتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملكرد مالی  مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد كه 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛  sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود . فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران  برابر 169/0می باشد و نشان می دهد كه 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد  . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود . فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد كه به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش  افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام)  تایید می گردد. فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملكرد  مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد كه ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم كه در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملكرد مالی  نام برد. فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بین معیارهای عملكرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  كه  متغیر كنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شركتها بر ارتباط  بین معیارهای عملكرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد  كه  متغیر كنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كلیه فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملكرد مالی شركتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شركتها  این معیارها را در كنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی كه همانا حداكثر كردن ثروت سهامداران است، به كار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از  تحقیقات  ملبورن و همكاران (1997) مطابقت كاملی را نشان میدهد.   مقدمه: سنجش عملكرد مالی شركت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملكردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است كه  ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملكرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریك شاخص های سنجش عملكرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور كمك به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های كاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی  قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره  به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملكرد مالی با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد كه ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملكرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384  نشان  می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كلیۀ فعالان  بازار سرمایه پیشنهاد می شود كه ازاین معیار جهت ارزیابی عملكرد مالی شركت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی  شركت ها  این معیارها را در كنار سایر معیار ها؛ به كار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از  تحقیقات  ملبورن و دیگران مطابقت كاملی را نشان میدهد. در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازهبررسی در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایهتحقیق در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفكیك صنعت و اندازهجستجوی بهترین معیار ارزیابی عملكرد مالیبازار سرمایه ایران

 • طرح لایه باز و آماده به چاپ عرق نعنا به صورت قالب دار

  طرح لایه باز و آماده به چاپ عرق نعنا به صورت قالب دار دریافت طرح لایه باز و آماده به چاپ عرق نعنا به صورت قالب دار دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم…

 • پاورپوینت قدرت و اختیار در سازمانها

  پاورپوینت قدرت و اختیار در سازمانها دریافت پاورپوینت قدرت و اختیار در سازمانها دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 242 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 دانلود پاورپوینت با موضوع قدرت و اختیار در سازمانها، در قالب ppt…

 • مقاله در مورد پایگاه داده

  مقاله در مورد پایگاه داده دریافت مقاله در مورد پایگاه داده دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پایگاه داده ، مجموعه‌ای از اقلام اطلاعاتی ساخت یافته است از آنجا…

 • طرح چوبی پازل قلعه اسب اژدها

  طرح چوبی پازل قلعه اسب اژدها دریافت طرح چوبی پازل قلعه اسب اژدها طرح چوبی قلعه اسب اژدها که با تیکه های پازل چوبی کنار یکدیگر چیده میشوند تا پازل را کامل کنند دسته بندی کارآموزی بازدید ها 146 فرمت…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو ترانس در سال 90

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو ترانس در سال 90 دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت نیرو ترانس در سال 90 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت نیرو ترانس در سال 90 بوده و شامل بخشهای نوسان،…

 • طرح مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن

  طرح مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن دریافت طرح مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن طرح مالی شركت تعاونی تولید روستایی دشت گل نسترن در 19 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی حسابداری بازدید ها 112…

 • طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای

  طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای دریافت طرح توجیهی مرغ گوشتی 30000 قطعه ای تشریح طرح عملیات طرح شامل احداث سه سالن به مساحت کل 3150 متر مربع با مصالح بلوک سیمان و ورق گالوانیزه وپشم شیشه و انباردان…

 • آزمون تصویر آدمک گودیناف

  آزمون تصویر آدمک گودیناف دریافت آزمون تصویر آدمک گودیناف دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 آزمون هوشی گودیناف قیمت فایل فقط 7,700 تومان آزمون هوشی گودیناف مشخصات «…

 • پاورپوینت تئوری رفتار مصرف كننده

  پاورپوینت تئوری رفتار مصرف كننده دریافت پاورپوینت تئوری رفتار مصرف كننده دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1007 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 دانلود پاورپوینتتئوری رفتار مصرف‌ كننده در حجم 56 اسلاید همراه با نمودارها و توضیحات…

 • دانلود پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

  دانلود پاورپوینت تکنیک های مدل سازی دریافت دانلود پاورپوینت تکنیک های مدل سازی متدلوژی ها و مدل هاقبل از پرداختن به مدل ها و مدل سازی ها بهتر است یک بار مفاهیم متدلوژی را مرور کنیم متدلوژی ها* رهنمون های…

 • شاهنامه فردوسی

  شاهنامه فردوسی دریافت شاهنامه فردوسی کتاب شاهنامه فردوسی دسته بندی زبان و ادبيات فارسي بازدید ها 124 فرمت فایل rar حجم فایل 1.232 مگا بایت تعداد صفحات فایل 64 31,900 تومان   این فایل شامل کتاب شاهنامه فردوسی میباشد. این…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عزت نفس سازمانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 83 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 دانلود مبانی نظری…

 • تحقیق در مورد تاریخچه و سیر تحولی عکاسی و تصویر برداری 33 ص

  تحقیق در مورد تاریخچه و سیر تحولی عکاسی و تصویر برداری 33 ص دریافت تحقیق در مورد تاریخچه و سیر تحولی عکاسی و تصویر برداری 33 ص دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 63 کیلوبایت…

 • تحقیق بررسی تاریخچه و ترکیبات كاكائو

  تحقیق بررسی تاریخچه و ترکیبات كاكائو دریافت تحقیق بررسی تاریخچه و ترکیبات كاكائو دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 تحقیق بررسی تاریخچه و ترکیبات كاكائو در 10 صفحه ورد قابل…

 • راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم

  راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم دریافت راهبرد عملیاتی بمنظور بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات سیستم سیستم انتقال جریان متناوب انعطاف پذیر (FACTS)، مینیمم سازی تلفات، شاخص عملکرد، سیستم های قدرت، کنترل سیستم قدرت، جبرانساز…

 • پژوهش کارسنجی و زمان سنجی پلوپز

  پژوهش کارسنجی و زمان سنجی پلوپز دریافت پژوهش کارسنجی و زمان سنجی پلوپز دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1842 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 پژوهش ارزیابی کا رو زمان قیمت فایل فقط 16,500 تومان پژوهش ارزیابی…

 • تحقیق پیاده سازی VLSI یك شبكه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیك

  تحقیق پیاده سازی VLSI یك شبكه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیك دریافت تحقیق پیاده سازی VLSI یك شبكه عصبی آنالوگ مناسب برای الگوریتم های ژنتیك خلاصه مفید بودن شبكه عصبی آنالوگ مصنوعی بصورت خیلی نزدیكی با میزان قابلیت…

 • اکسل انجام تشریفات گمرکی واردات کالا

  اکسل انجام تشریفات گمرکی واردات کالا دریافت اکسل انجام تشریفات گمرکی واردات کالا دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فایل کامل مشخصات انجام تشریفات گمرکی واردات کالا قیمت فایل فقط 7,700…

 • مقاله معیار و عملکرد صنعت

  مقاله معیار و عملکرد صنعت دریافت مقاله معیار و عملکرد صنعت در این مقاله به تجزیه و تحلیل بهره وری مناسب و تئوری سازمان صنعتی پرداخته شده است این مقاله ثابت می کند که یک سازمان صنعتی اگر کارآمد باشد…

 • دانلود تحقیق مکانیزم انتقال برق

  دانلود تحقیق مکانیزم انتقال برق دریافت دانلود تحقیق مکانیزم انتقال برق دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 691 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 انتقال برق (electric power transmission) به معنی انتقال انرژی الکتریکی در مقیاس بزرگ از…

 • طرح گاو هلشتاین 100 رأسی

  طرح گاو هلشتاین 100 رأسی دریافت طرح گاو هلشتاین 100 رأسی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 شركت سه گل مشهد در نظر دارد برای ایجاد طرحی كه عبارت…

 • گزارش کارآموزی كنترل كیفیت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر

  گزارش کارآموزی كنترل كیفیت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر دریافت گزارش کارآموزی كنترل كیفیت شرکت ریسندگی بافندگی عالی پوش ابهر دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1887 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 172 كارخانه عالی پوش ابهر…

 • پاورپوینت بررسی سقف تیرچه و بلوک

  پاورپوینت بررسی سقف تیرچه و بلوک دریافت پاورپوینت بررسی سقف تیرچه و بلوک پاورپوینت بررسی سقف تیرچه و بلوک در 24 اسلاید قابل ویرایش و قابل ارائه برای درس عناصر و جزئیات ساختمانی دسته بندی معماری بازدید ها 190 فرمت…

 • مقاله بررسی ریخته گری،درس پوشش فلزات

  مقاله بررسی ریخته گری،درس پوشش فلزات دریافت مقاله بررسی ریخته گری،درس پوشش فلزات دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله بررسی ریخته گری،درس پوشش فلزات در 20 صفحه ورد…

 • پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

  پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دریافت پاورپوینت نحوه معامله اوراق بهادار (فصل چهارم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی مبانی نظری وپیشینه تحقیق امید به زندگی دسته بندی مدیریت بازدید ها 113 فرمت فایل doc حجم فایل 51 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 25…

 • نقشه پلان ساختمان 4 طبقه با مشخصات زیر

  نقشه پلان ساختمان 4 طبقه با مشخصات زیر دریافت نقشه پلان ساختمان 4 طبقه با مشخصات زیر دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 136 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 نقشه پلان آپارتمان 4 طبقه قیمت فایل فقط…

 • بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دریافت بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود…

 • فایل اتوکد پلان بام آپارتمان مسکونی 3 طبقه مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان بام آپارتمان مسکونی 3 طبقه مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان بام آپارتمان مسکونی 3 طبقه مدرن با مبلمان و اندازه گذاری کامل قابل ویرایش نام فایل پلان بام فرمت…

 • مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

  مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دریافت مقاله آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 دانلود مقاله اشنایی با…

 • فاکتور لایه باز پخش فرآورده های لبنی

  فاکتور لایه باز پخش فرآورده های لبنی دریافت فاکتور لایه باز پخش فرآورده های لبنی دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5114 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 فاکتور محصولات لبنی فاکتور فروش…

 • مقاله کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف

  مقاله کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف دریافت مقاله کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 مقاله کسب اطلاعات درمورد مسائل مختلف قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

  پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل دریافت پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 758 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 پاورپوینت مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل 59…

 • جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها

  جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها دریافت جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 142 فرمت فایل doc حجم فایل 19 کیلو بایت…

 • مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملی

  مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملی دریافت مشکلات رفتاری و اخلاقی دانش آموزان و راهکارهای برطرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…