مشاورة شناختی – رفتاری

مشاورة شناختی – رفتاری

دریافت

مشاورة شناختی – رفتاری مشاورة شناختی رفتاری
دسته بندی
علوم انسانی
بازدید ها

163
فرمت فایل

pdf
حجم فایل

1.075 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

152

16,500 تومان
مشاورة شناختی – رفتاری مشاورة شناختی  رفتاری به مشاهدات روزانه از رفتارهای افراد می پردازد كه نسبت به موقعیتیواحد، واكن شهای متفاوتی از خود نشا ن می دهند. در ابتدا ی قرن اول میلادی اپیكتیتوس فیلسوف رواقی چنیننوشت :”مردم قبل از ای ن كه از برخورد با رویدادها رنجیده شوند، بیشتر از برداشت های خود از آنها، متأثر می شوند.”توجیهی كه نظریه پردازان شناختی – رفتاری مانند ب ك و همكاران ( 1979 ) و الیس ( 1962 ) در مورد ای ن پدیده ارائهداده اند، ای ن است كه تفسیر ی ك فرد از ی ك موقعیت ، تأثیر عمده ای بر عواط ف و رفتار بعد ی او خواهد داش ت. بهعنوان مثال ، فردی ممكن است از ای ن كه یكی از همكارانش به نام “جان ” امروز صب ح در راهرو ی اداره ، جوا ب سلاماو را نداد ه عصبانی شده ، ای ن كار او را ب یاحترامی نسبت به خود تلق ی كند. اما دیگری همین برخورد منف ی را نادید هبگیرد و حتی نسبت به او احساس ترحم و دلسوزی كند و بگوید: “عجب ، ای ن آقا دچار مشك ل روحی شده واعصابش به طوركلی درهم ریخته است !”و سپ س با ب یاعتنایی از كنار قضی ه بگذرد. پس یك موقعیت تنها می تواند اززوایای متفاوتی دیده شود كه بعضی از آنها سازگارانه تر از برخی دیگرند.نخستین وظایف درمانی در درمان های شناختی – رفتاری ، همان گونه كه بك و الیس قبل از دیگرا نمطالعه كرده اند، این است كه به مراجعان خود كمك كنند تا به دقت سازگارانه ترین و معقول ترین تفسیر را از یكموقعیت برداشت كرده و رفتارهای ی را پیش ه كنند كه با آن زاویة دید جدید هماهنگ باشد. استعاره ای كه زیربنایرویكرد شناخت ی- رفتاری است ، همانند مورد كس ی است كه با یك دوربین عكاسی ، چند عدس ی، فیلتر و لواز ماختیاری دیگر كار می كند. این الگو بر ای ن موضوع اشاره دارد كه یك فرد دارای مشكل بهداشت روان ، از نظر كیف یباشخصی كه هیچ مسئلة روانی ندارد، تفاوتی نمی كند. اما اختلاف آن دو در این است كه شخصِ دارای مشكل درسلامت روان ، به طور طبیعی دوربین خود را چنان تنظیم می كند كه عكس های غیرواقعی از موقعی تها بگیرد. اینرویكرد به ما كمك می كند تا رابطة میان مشاوره و مراجع را به همین گونه تنظیم كنیم .نظریة شناختی  رفتار ی بین دستاوردهای شناختی ، فرایندهای شناختی و طر حهای شناختی تمایزقائل می شود. برداشت همكار جان در سناریوی بالا مبنی بر این كه “او مشكل واقعی پیدا كرده است “، نمون ة یكمحصول شناختی است . این گونه محصول ها امكان دارد در جبهة مقدم هوشیاری یك فرد یا در لبة آگاهی او باشند.یعنی امكان دارد در مشاور ة كاوشگری و كشف آنها مدتی ، دیر یا زود، طو ل بكشد. محصول های شناختی ، منحصر ب هاندیشه ها و نتیجه گیری های فردی نیستند، بلكه ممكن است شامل تصاویر ذهنی نیز بوده و با كیفیت بازتاب همراهشوند، یا اغلب در ظاهر بدون تلاش هوشیاران ه و عمدی رخ دهند. به همین علت در اكثر اوقات ” افكار خودكار”نام می گیرند. ماهیت رویكرد شناختی  رفتاری این است ، كه محصولات شناختی آن میان موقعیت ها و پاسخ هایعاطفی ، رفتاری و فیزیولوژیك ی واسطه می شوند و به این ترتیب این رویكرد، یك بسط مهم از الگو ی محرك وپاسخ رفتار انسان است .فرایندهای شناختی در سطح بروز كمتر عمل می كنند و سازوكارهای ی را نشا ن می دهند كه افراد بهوسیلة آنها رفت ه رفته قضاوت ها، ارزشیاب یها، انتظارها، ادرا كها و چیزهای ی از ای ن قبیل را ك ه بر آگاه یشان اشرافدارند، شك ل می بخشند. یك موضوع محوری در تدوین نظریة افسردگی بك و همكارانش این است كه الگوهایتفكّرِ غلط در نشانگان افسردگی مداخله می كنند. برای مثال افراد افسرده ممكن است یك رویداد واحد را به دامنةوسیعی از وقایع تعمیم دهند(تعمیم دهی بیش از حد)، یا اثرات منفی پیامدهای نامطلوب را بزر گ نمایی (بزرگنمایی ، فاجعه آمیز ساختن ) كرده ، یا در غیاب شواهد كافی (استنباط دلخواهی )، نتیجه گیری كنند.طرح های شناختی مقیاس هایی اند كه افراد از آنها برا ی پردازش اطلاعات خود بهره می گیرند وتصور می رود كه در یك سطح ساختاری برای ذخیره كردن ، سازمان بخشی ، یك پارچه سازی و هدایت پردازشاطلاعات ف متكّی بر استنبا ط شخصی عمل كنند. تصور م یشود طر حهای اطلاعاتی معطوف به فرد(طرح هایفردمحور) نقشی مهم در افسردگی شخص دارند. بنابر فرمول بندی بِك ، طرح های شخصی منفی شامل یك شبكةسازمان یافتة دقیق از اطلاعات ذخیره شدة فردی (كه در وهل ة اول ناخوشاینداند) به همراه قواعدی برای سنجشارزش شخص به عنوان یك فرداند. این طرح ها در افسردگ ی فعال خواهند شد و به طوری كه فرد افسرده تمایل داردخود را به گونه ای ناخوشایند ببیند و زندگی گذشته ، حال و آیندة خود را بیشتر به طور منفی تفسیر می كند.به علاوه ، طرح های شخصیِ منفی فعال شده ، بازیابی اطلاعاتی را ك ه اعتبار آنها را حفظ می كند،آسان می كنند. تمایز بین محصول های شناختی ، ساختارها و طرح های شناختی تا حدی اختیاری است . اما ای ن تمایزرا تقویت می كنند. در حقیقت بخش اعظم ارزشیابی بعدی مشاورة (CBC) توسعة مشاورة شناختی  رفتاریشناختی  رفتار ی شاید بر بسط طرح های شناختی متمركز باشد.بك و الیس ، بیشترین تأكید بر ایجاد تغییر رفتار ی و هیجانی ( CBC ) در مشاور ة شناختی  رفتاریاز را ه تغییر در شناخ تها بوده است . با ای ن حال ، مؤلفا ن اخیر بیان كرده اند كه هر سه عامل (رویكردها، فرایندها وطرح ها) باهم در تعامل اند. الگوی شناختی در شكل 1.1 نشان داده شده است .به عنوان مثال ، بررس ی شكل 1.1 معلوم خواهد كرد ك ه آن الگو به طور هماهنگ است با الگویشناختی مشاوره در توصیه به مراجعان برای روی آوردن به ورزش (رفتار)، به عنوان روشی در كاهشتنیدگی (فیزیولوژی ) كه پس از آن حالت افسردگی (هیجانی ) را تخفی ف می دهد و ممكن است به كمتر فاجعه آمیز تلقیكردن (شناخت ) درگیری ها و گرفتاری های روزانة افراد بینجامد.به این ترتیب ، مشاور م یتواند از هری ك از ای ن چهار مسیر وارد عم ل شود. و هر مسیر ی را ك هبرگزیند، تأثیر امواجش به راه های دیگر منتقل می شود. اشكال مختلف درمان های روان شناختی بر جه تهای خاصیبه عنوان هدف تأكید دارند. یكی از مزایا ی الگوی ش مشاورة شناختی رفتاریمشاورة شناختی رفتاری

 • تحقیق کاردانی بانکداری الکترونیکی در ایران

  تحقیق کاردانی بانکداری الکترونیکی در ایران دریافت تحقیق کاردانی بانکداری الکترونیکی در ایران تحقیق ای برای دوره کاردانی بانکداری الکترونیکی در ایران دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 270 فرمت فایل doc حجم فایل 712 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28…

 • پاورپوینت معماری مدرن متاخر

  پاورپوینت معماری مدرن متاخر دریافت پاورپوینت معماری مدرن متاخر دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 9689 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 پاورپوینت 53 اسلایدی، قابل ویرایش و بسیار عالی و کاربردی در زمینه معماری مدرن متاخر قیمت…

 • تحقیق پایانی تجزیه و تحلیل سیستم

  تحقیق پایانی تجزیه و تحلیل سیستم دریافت تحقیق پایانی تجزیه و تحلیل سیستم تحقیق پایانی تجزیه و تحلیل سیستم دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 103 فرمت فایل doc حجم فایل 85 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 150 27,500 تومان  …

 • مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری درتکواندوکاران نخبه

  مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری درتکواندوکاران نخبه دریافت مقاله تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی وساختاری درتکواندوکاران نخبه دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حاکمیت شرکتی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 147 فرمت فایل docx حجم فایل…

 • پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969

  پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969 دریافت پرسشنامه خود پنداره کودکان پیرز – هریس 1969 ین پرسشنامه شامل 80 سؤال است و برای سنجش خودپنداره نوجوانان هنجاریابی شده است دسته بندی پرسشنامه بازدید ها 147 فرمت فایل doc…

 • دانلود پاورپوینت در پدر مهربان هدیه های آسمان دوم ابتدایی (درس 12 هدیه های آسمان)

  دانلود پاورپوینت در پدر مهربان هدیه های آسمان دوم ابتدایی (درس 12 هدیه های آسمان) دریافت دانلود پاورپوینت در پدر مهربان هدیه های آسمان دوم ابتدایی (درس 12 هدیه های آسمان) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم…

 • سمینار مبانی جوش لوله

  سمینار مبانی جوش لوله دریافت سمینار مبانی جوش لوله دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3675 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 سمینار مبانی جوش لوله شامل مباحث زیر می باشد قیمت فایل فقط 7,700…

 • بررسی سیر تحول و تطور نقوش محرابی

  بررسی سیر تحول و تطور نقوش محرابی دریافت بررسی سیر تحول و تطور نقوش محرابی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 350 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 در این تحقیق در ابتدای امر سعی بر آن شده…

 • پاورپوینت بحران آب 25 اسلاید

  پاورپوینت بحران آب 25 اسلاید دریافت پاورپوینت بحران آب 25 اسلاید دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 27541 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاور پوینت بحران آب 25 اسلاید قیمت فایل فقط 11,000 تومان مقدمه •اختلافی…

 • گزارش کارآموزی اصلاح بذر،ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان(گرگان)

  گزارش کارآموزی اصلاح بذر،ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان(گرگان) دریافت گزارش کارآموزی اصلاح بذر،ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان(گرگان) گزارش کارآموزی اصلاح بذر،ایستگاه تحقیقات و اصلاح نهال و بذر استان گلستان(گرگان)در 35 صفحه ورد…

 • پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

  پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس دریافت پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 104 فرمت فایل docx حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب فلسفه حسابرسی یحیی حساس یگانه با عنوان اخلاق حرفه ای

  پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب فلسفه حسابرسی یحیی حساس یگانه با عنوان اخلاق حرفه ای دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب فلسفه حسابرسی یحیی حساس یگانه با عنوان اخلاق حرفه ای دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 47 کیلوبایت…

 • بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی

  بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی دریافت بررسی رابطه ی بین عناصر سبكهای عشق ( صمیمیت ، شهوت ، تعهد ) و رضایت زناشویی در گذشته ، هر گونه…

 • پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت كاركنان

  پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت كاركنان دریافت پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت كاركنان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 79 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 عنوان دانلود پاورپوینت ارتباطات غیررسمی برای جبران خدمت كاركنان دسته…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان فلاورجان

  نقشه زمین شناسی شهرستان فلاورجان دریافت نقشه زمین شناسی شهرستان فلاورجان شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فلاورجان این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 150 فرمت فایل rar…

 • پاورپوینت پیش گیری از بیماری های واگیردار شایع در سنین مدرسه

  پاورپوینت پیش گیری از بیماری های واگیردار شایع در سنین مدرسه دریافت پاورپوینت پیش گیری از بیماری های واگیردار شایع در سنین مدرسه دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 79 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دانلود پاورپوینت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاشیه نشینی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاشیه نشینی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاشیه نشینی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 71 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 مبانی نظری و پیشینه تحقیق حاشیه نشینی…

 • معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی

  معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی دریافت معرفی 16 استان کشور از نظر جغرافیایی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 استان تهران با 28225 كیلومتر مربع وسعت، یكی از كوچكترین…

 • آموزش فوری چگونگی پی بردن به هك شدن تلگرام مون كه آیا هك شده و كسی داره از تلگرام ما استفاده میكنه

  آموزش فوری چگونگی پی بردن به هك شدن تلگرام مون كه آیا هك شده و كسی داره از تلگرام ما استفاده میكنه دریافت آموزش فوری چگونگی پی بردن به هك شدن تلگرام مون كه آیا هك شده و كسی داره…

 • لیبل و برچسب لایه باز اسفناج مناسب برای چاپ

  لیبل و برچسب لایه باز اسفناج مناسب برای چاپ دریافت لیبل و برچسب لایه باز اسفناج مناسب برای چاپ دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1783 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 برچسب…

 • پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد

  پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد دریافت پاورپوینت آشنایی با هورمونها و غدد دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 6398 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با هورمونها و غدد، در قالب ppt…

 • تغییرات مواد گزارش كتبی درس پژوهی

  تغییرات مواد گزارش كتبی درس پژوهی دریافت تغییرات مواد گزارش كتبی درس پژوهی چكیده پژوهش حاضر به صورت كیفی از نوع درس پژوهی با عنوان «تغییرات مواد درس علوم كلاس پنجم» و در مدرسه انصار شركت كالسیمین اجرا شده است…

 • پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

  پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) دریافت پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) دانلود هوش هیجانی شوت و همکاران (1998) دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 23 فرمت فایل docx حجم فایل 24 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • دانلود تحقیق روانشناسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان

  دانلود تحقیق روانشناسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان دریافت دانلود تحقیق روانشناسی اثرات تکلیف شب برای دانش آموزان تعداد صفحات139فرمتword دسته بندی روانشناسی بازدید ها 141 فرمت فایل doc حجم فایل 69 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 139 9,900…

 • ورشكستگی و اثرات آن

  ورشكستگی و اثرات آن دریافت ورشكستگی و اثرات آن دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 ورشكستگی و اثرات آن قیمت فایل فقط 12,100 تومان مقدمه: اشخاص در طول زندگی خود ممكن…

 • مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS)

  مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS) دریافت مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 مقیاس استفاده مفرط از تلفن همراه(COS) قیمت فایل فقط…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان مانه و سملقان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان مانه و سملقان دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان مانه و سملقان دانلود نقشه بخشهای شهرستان مانه و سملقان (واقع در استان خراسان شمالی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت…

 • طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux

  طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux دریافت طرح روشنایی داخلی یک خانه با دیالوکس Dialux تحقیق آماده روشنایی محیط داخلی اتاق ها راهرو آشپزخانه و یک خانه با نرم افزار پیشرفته دیالوکس دسته بندی ساختمان بازدید ها 75…

 • دانلود پاورپوینت مقایسه سرویس های امنیتی ویندوز Xp و Vista

  دانلود پاورپوینت مقایسه سرویس های امنیتی ویندوز Xp و Vista دریافت دانلود پاورپوینت مقایسه سرویس های امنیتی ویندوز Xp و Vista دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4164 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 مایکروسافت لیستی…

 • پاورپوینت بررسی فشار سنج های الکترونیکی

  پاورپوینت بررسی فشار سنج های الکترونیکی دریافت پاورپوینت بررسی فشار سنج های الکترونیکی دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1555 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 پاورپوینت بررسی فشار سنج های الکترونیکی در 55اسلاید قابل ویرایش با فرمت…

 • تحقیق بودجه بندی سازمانی

  تحقیق بودجه بندی سازمانی دریافت تحقیق بودجه بندی سازمانی این تحقیق دقیقاً طبق فرمت دانشگاهی و از مطالب جدید و خیلی مفیدی بهره برده است و در 56 صفحه و قابل ویرایش می باشد محتویات این تحقیق به صورت مفید…

 • دانلود پاورپوینت نکات جالب قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ

  دانلود پاورپوینت نکات جالب قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ دریافت دانلود پاورپوینت نکات جالب قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ دانلود پاورپوینت نکات جالب قرآن ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَیْبَ فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ دسته بندی فقه…

 • مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور

  مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور دریافت مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر صنعت بیمة كشور مقاله کامل بررسی اثرات اقتصادی الحاق ایران…

 • تحقیق با موضوع تندآموز مفاهیم شبکه های کامپیوتری

  تحقیق با موضوع تندآموز مفاهیم شبکه های کامپیوتری دریافت تحقیق با موضوع تندآموز مفاهیم شبکه های کامپیوتری دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 512 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 تحقیق با موضوع تندآموز مفاهیم شبكه‌های…